Ochrana dat

Následující oddíl obsahuje informace o shromažďování, zpracovávání a použití osoních dat uvnitř oznamovacího systému. Prosím přečtěte si pečlivě tyto informace o soukromí před odesláním oznámení. Oznamovací systém Trusty se používá k bezpečnému a důvěrnému přijetí a zpracování informací týkajících se podezření o přestupcích na úkor organizace. Zpracování osobních údajů v rámci Trusty je založeno na legitimním zájmu organizace na odhalování a předcházení přestupků a s tím související předcházení škod a odpovědnostních rizik pro organizaci. Pokud se obdržené hlášení týká zaměstnance organizace, toto řízení také slouží jako prevence trestných činů nebo jiných porušením právních předpisů v souvislosti s pracovněprávním vztahem. Oznamovací systém Trusty (aplikace, její webové stránky, a databáze uchovávající osobními údaje a informace) je provozován Trusty AG, Bösch 82, 6331 Hünenberg, Zug, Švýcarsko, jménem organizace. Databáze je šifrována a hostována na virtuálních serverech ve vysoce zabezpečených datových centrech umístěných v EU. Za účelem zpracování podaného oznámení mohou osobní údaje a informace být generované, získávané, zpracovávané a využívané pouze osobami pověřenými organizací. Trusty AG nemá v souvislosti se zmíněnými údaji žádná práva; jí pověření pracovníci mají přístup do databáze výhradně za účelem technické údržby. Vlastnictví údajů a související právní odpovědnost po celou dobu připadá organizaci. Zda a do jaké míry mají třetí strany přístup k údajům, je výhradně v odpovědnosti organizace. Je-li to ze zákona nezbytně nutné, mohou být osobní údaje a informace zpřístupněny policii a/nebo jiným donucovacím nebo regulačním orgánům. Oznamovací systém Trusty je využíván na dobrovolné bázi. Shromažďují se následující osobní údaje a informace: - vaše jméno, e-mailová adresa, telefonní číslo a váš vztah k organizaci, rozhodnete-li se prozradit svou identitu, - případně jména osob podezřelých z účasti a jejich další osobní údaje, - případně jména osob, které si jsou vědomy přestupku, a jejich další osobní údaje. Veškerá komunikace mezi Trusty a webovým prohlížečem oznamovatele je za účelem ochrany důvěrnosti dat šifrována (SSL). Nejsou zaznamenávány ani ukládány IP adresy, časová razítka ani žádná jiná metadata ohlašující osoby. Aby bylo zachováno spojení mezi webovým prohlížečem ohlašující osoby a Trusty, je na ploše ohlašující osoby uložen soubor cookie, který obsahuje pouze ID relace. Soubor cookie je platný pouze do konce relace a stane se neplatným po zavření prohlížeče. Pro zvýšení bezpečnosti dále používáme HTTP cookie s náhodným stringem. Platnost tohoto cookie vyprší za dvě hodiny. Při podávání oznámení nebo doplňujících informací má oznamovatel možnost přiložit dokument(y). V tomto případě jsou oznamující osoby upozorněny, že přiložené soubory mohou obsahovat skryté osobní údaje, pomocí kterých je možné zjistit jejich identitu. Tyto údaje by proto měly být odstraněny, pokud si oznamovatel přeje zůstat v anonymitě. V případě, že odstranění takových údajů není možné, je doporučeno zaslat dokumenty ve formátu PDF nebo v papírové podobě na adresu organizace společně s uvedeným uživatelským jménem, které je oznamovateli přiděleno po odeslání jeho oznámení. Předložené osobní údaje budou uchovávány a zpracovávány v souladu se zásadami organizace, a to pouze pokud má organizace legitimní zájem zpracovávat hlášení (včetně provádění případných šetření) a pokud bude třeba iniciovat sankce. Máte právo se seznámit se svými osobními údaji, obdržet své osobní údaje v obecně čitelném elektronickém formátu, provádět opravy a požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů. Právo na výmaz vašich osobních údajů je omezeno výše popsaným legitimním zájmem organizace. Další podrobnosti naleznete v příslušných zásadách organizace.